Κύκλος προόδου ΣΒΑΚ

Ο Κύκλος προόδου ΣΒΑΚ υλοποιείται μέσα από Φάσεις και Βήματα…


Περισσότερα
Η μεθοδολογία βασίζεται στην ανάπτυξη 4 φάσεων και 11 βημάτων σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ELTIS, ξεκινώντας από την αυτοαξιολόγηση για το αν η πόλη είναι ώριμη για να ξεκινήσει τη στροφή προς τη βιώσιμη κινητικότητα και την ανάπτυξη ενός ΣΒΑΚ έως τη μεθοδολογία εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων και συνεχούς παρακολούθησης αυτών.

Φάση 1: Προετοιμασία Σχεδιασμού

Α. Καθορισμός
Δυνατοτήτων
για ένα πετυχημένο
ΣΒΑΚ


Δέσμευση στις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας

Αξιολόγηση αντίκτυπου περιφερειακών/εθνικών πλαισίων

Διεξαγωγή αυτό-αξιολόγησης

Επανεξέταση διαθεσιμότητας πόρων

Καθορισμός χρονοδιαγράμματος

Καθορισμός εμπλεκόμενων φορέων

Είναι η πόλη ώριμη να δημιουργήσει και να υπηρετήσει ένα ΣΒΑΚ;

Συνάδουν οι αρχές του ΣΒΑΚ με την πολιτική που θέλει ο Δήμος να εξυπηρετήσει και με τις βασικές του ανάγκες;

Διαθέτει ο Δήμος το κατάλληλο προσωπικό που θα μπορούσε να υλοποιήσει ή να επιβλέψει κάθε βήμα του ΣΒΑΚ;

Θα μπορούσαν να βρεθούν οι πόροι για την υλοποίηση του ΣΒΑΚ αλλά και των έργων/μέτρων που θα προταθούν;

Φαση 1: Προετοιμασια Σχεδιασμου

A. Καθορισμός Δυνατοτήτων για ένα πετυχημένο ΣΒΑΚ

Η εμπειρία δείχνει ότι………….

Είναι η πόλη ώριμη να δημιουργήσει και να υπηρετήσει ένα ΣΒΑΚ;

Όχι απόλυτα… είναι δύσκολο να αποδεχτούν οι Φορείς της πόλης και οι πολίτες τη νέα πραγματικότητα που θέλει να υπηρετήσει το ΣΒΑΚ….αλλά αυτή είναι και η βασική πρόκληση….

Συνάδουν οι αρχές του ΣΒΑΚ με την πολιτική που θέλει ο Δήμος να εξυπηρετήσει και με τις βασικές του ανάγκες;;;

Στις περισσότερες περιπτώσεις ΝΑΙ. Οι Δήμοι έχουν ήδη κατανοήσει ότι η βιώσιμη κινητικότητα θα δώσει λύση στα προβλήματα και έχουν αποσπασματικά ξεκινήσει έργα που στηρίζουν τη ΒΑΚ.

Διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό που θα μπορούσε να υλοποιήσει ή να επιβλέψει κάθε βήμα του ΣΒΑΚ;

ΝΑΙ με αλλά… Υπάρχει αξιόλογο επιστημονικό προσωπικό στους περισσότερους μεγάλους Δήμους της χώρα ΑΛΛΑ είναι επιφορτισμένο με πάρα πολλά και διαφορετικά αντικείμενα. Μια ομάδα τεχνικού προσωπικού θα πρέπει να αναλάβει κατά κύριο λόγο το αντικείμενο του ΣΒΑΚ. Ανάλογα με τις απαιτήσεις σε δεδομένα και εργαλεία ανάλυση μπορεί να ζητηθεί εξωτερικός συνεργάτης. Η ομάδα που θα εκπονεί το ΣΒΑΚ και θα αναλάβει τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων αλλά και τις δράσεις διαβούλευσης θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει:

 • 2 Συγκοινωνιολόγους Μηχανικούς
 • 1 Πολεοδόμο/ Χωροτάκτη
 • 1 εξειδικευμένο επιστήμονα στη χρήση και επεξεργασία ψηφιακών υποβάθρων σε GIS
 • 1 εξειδικευμένο επιστήμονα σε μοντέλα κυκλοφοριακού σχεδιασμού (αν απαιτείται μοντέλο)
 • 1 εξειδικευμένο επιστήμονα σε θέματα προώθησης και marketing.
Η προτεινόμενη ομάδα και η λεπτομέρεια συλλογής και ανάλυσης δεδομένων ανάλογα με το μέγεθος της περιοχής μελέτης παρουσιάζεται εδώ.
Στο link που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε προτεινόμενη τεχνική περιγραφή για την ανάθεση του ΣΒΑΚ σε εξωτερικό συνεργάτη

Θα μπορούσαν να βρεθούν οι πόροι για την υλοποίηση του ΣΒΑΚ αλλά και των έργων/μέτρων που θα προταθούν;

ΝΑΙ αν αποδειχτεί με τη σωστή τεκμηρίωση που απαιτεί ορθή ανάλυση και όλα τα απαιτούμενα δεδομένα, ότι τα έργα που προτείνονται καλύπτουν συγκεκριμένους στόχους με συγκεκριμένους δείκτες αποτελέσματος, τότε μπορούν να αποτελέσουν βάση για τον τοπικό και περιφερειακό σχεδιασμό και να αντλήσουν χρήματα από αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις. Για τον λόγο αυτό είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ η υλοποίηση των ΣΒΑΚ να βασίζεται σε συλλογή και ανάλυση δεδομένων που εμπεριστατωμένα και με πλήρη στοιχεία αποδεικνύουν τη σκοπιμότητα των προτεινόμενων μέτρων. Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης της βιώσιμης κινητικότητας σε κάθε Δήμο, ενώ συγχρόνως θα μπορούν να στοιχειοθετήσουν τη σκοπιμότητα των προτεινόμενων υφιστάμενων ή μελλοντικών παρεμβάσεων τις οποίες θέλει ο Δήμος να χρηματοδοτήσει/υλοποιήσει.

Φάση 1: Προετοιμασία Σχεδιασμού

Β. Καθορισμός
Μεθοδολογίας
Ανάπτυξης και
Πεδίων Εφαρμογής
ΣΒΑΚ


Καθορισμός στόχων πέρα από προσωπικά όρια και ευθύνες

Προσπάθεια συντονισμού πολιτικών και δημιουργίας ολοκληρωμένης προσέγγισης σχεδιασμού

Σχεδιασμός της συμμετοχής όλων των πιθανά εμπλεκόμενων

Συμφωνία σχεδίου εργασίας και ρύθμιση διαχείρισης

Ποια θα είναι η γεωγραφική κάλυψη του ΣΒΑΚ;

Ποιοι είναι οι βασικοί εκπρόσωποι του Δήμου που θα συνεργαστούν για την υλοποίηση του ΣΒΑΚ;

Ποιοι είναι οι βασικοί φορείς (Δίκτυο Φορέων) και πως μπορούν να καθίσουν γύρω από το ίδιο τραπέζι με ένα σχέδιο εργασίας και έναν συντονιστή;

Ποιοι φορείς θα συμμετέχουν στην επιτροπή διαβούλευσης του ΣΒΑΚ; Πως τους ορίζω και τους προσεγγίζω;

Πως θα εμπλέξω τους πολίτες στη διαδικασία αυτή εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή τους;

Φαση 1: Προετοιμασια Σχεδιασμου

Β. Καθορισμός Μεθοδολογίας Ανάπτυξης και Πεδίων Εφαρμογής ΣΒΑΚ

Η εμπειρία δείχνει ότι………….

Ποια θα είναι η γεωγραφική κάλυψη του ΣΒΑΚ;

Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις:

 1. Αμιγής, συνεκτικός Δήμος που δεν επηρεάζεται πολύ από όμορους δήμους.
 2. Αμιγής, συνεκτικός Δήμος που όμως επηρεάζεται πολύ και έχει άμεση σύνδεση με όμορους Δήμους (Περίπτωση Μητροπόλεων).
 3. Μη αμιγής και συνεκτικός Δήμος που αποτελείται από ένα μικρό αστικό κέντρο και συγχρόνως από πολλές μικρότερες περιοχές που πολλές φορές δεν έχουν μεταξύ τους καλή συνοχή και σύνδεση…
Σε κάθε περίπτωση θέλει μια καλή σκέψη επάνω στο τι θέλει ο Δήμος να πετύχει και αν η περιοχή μελέτης που θα καλύψει τους στόχους του είναι το αστικό τμήμα του Δήμου, όλος ο Δήμος ή ακόμα και μια ευρύτερη περιοχή (μητρόπολη ή συνεργασία Δήμων για κοινό ΣΒΑΚ)

Ποιοι είναι οι βασικοί εκπρόσωποι του Δήμου (Ομάδα Υλοποίησης ΣΒΑΚ) και πως μπορούν να καθίσουν γύρω από το ίδιο τραπέζι με ένα σχέδιο εργασίας και έναν συντονιστή;

Το ΣΒΑΚ θα πρέπει να έχει έναν βασικό τεχνικό συντονιστή και έναν αναπληρωτή από το τμήμα τεχνικών υπηρεσιών και κυρίως από το τμήμα που ασχολείται με τη βιώσιμη κινητικότητα (ή γενικά την κυκλοφορία και τον αστικό σχεδιασμό). Μαζί με τους δύο αυτούς τεχνικούς επιστήμονες του Δήμου θα πρέπει με απόφαση Δημάρχου (σχετική απόφαση Δημάρχου Θεσσαλονίκης, Δημάρχου Ιωαννίνων) να οριστεί μια κλειστή ομάδα υλοποίησης ΣΒΑΚ που θα αποτελείται από άλλους τεχνικούς του Δήμου όπως:

 • Υπεύθυνους του κυκλοφοριακού σχεδιασμού
 • Υπεύθυνους του χωρικού σχεδιασμού
 • Υπεύθυνους του περιβάλλοντος
 • Υπεύθυνους των προγραμμάτων (εθνικών, ευρωπαϊκών κ.α.)
 • Γνώστες του ΓΠΣ και των σχεδίων πόλης.
 • Υπεύθυνους της εξωστρέφειας του Δήμου (τμήμα μαρκετινγκ ή αντίστοιχο)
Προτείνεται η ομάδα αυτή να μην ξεπερνά τα 5-8 άτομα ώστε να είναι εύκολη η συχνή μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία.

Ποιοι φορείς θα συμμετέχουν στην επιτροπή διαβούλευσης του ΣΒΑΚ; Πως τους ορίζω και τους προσεγγίζω;

Βασικοί Φορείς για τη διαβούλευση είναι η Περιφέρεια, οι πάροχοι δημοσίων συγκοινωνιών, τεχνικά και εμπορικά επιμελητήρια, σωματεία ταξί, εμπορικό σύλλογος, σύλλογοι ΑΜΕΑ, ποδηλατιστών, πεζών, εμπορευματικών μεταφορέων, σχολεία ή διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, πανεπιστήμια, ερευνητικοί φορείς κ.α. Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να ενημερωθούν από το ξεκίνημα του έργου μέσω επιστολών και να υπάρξει μια ιστοσελίδα όπου να γίνεται συνεχής ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων. Οι διαβουλεύσεις με τους φορείς αυτούς θα είναι σε συγκεκριμένα στάδια του ΣΒΑΚ ενώ διμερείς κλειστές συναντήσεις θα απαιτηθούν για συγκεκριμένα θέματα.

Πως θα εμπλέξω τους πολίτες στη διαδικασία αυτή εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή τους;

Οι πολίτες θα εκπροσωπηθούν μέσω των διαφόρων φορέων και συλλόγων που προαναφέρθηκαν και θα κληθούν να δώσουν τις απόψεις τους μέσα από την ιστοσελίδα που θα δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό. Ειδικές δράσεις για ενημέρωση και κινητοποίηση των πολιτών θα πρέπει να γίνονται συχνά κατά τη διάρκεια του ΣΒΑΚ και όχι μόνο….ειδικά διαμορφωμένα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν για να καταγραφούν απόψεις των πολιτών, μπορείτε να βρείτε στα σχετικά links που ακολουθούν

Φάση 1: Προετοιμασία Σχεδιασμού

Γ. Ανάλυση της
κατάστασης
Κινητικότητας και
Ανάπτυξη
Σεναρίων


Ανάλυση προβλημάτων και ευκαιριών

Ανάπτυξη σεναρίων

Έχω αρκετά δεδομένα για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης;

Τι μετρήσεις και καταγραφές χρειάζονται για να καταλάβω τα προβλήματα και της προοπτικές της κινητικότητας στην περιοχή μου;

Ποιοι είναι οι κατάλληλοι δείκτες με τους οποίους θα αξιολογηθεί η υφιστάμενη κατάσταση και τα μελλοντικά σενάρια;

Με ποια μεθοδολογία και σε ποια λεπτομέρεια θέλω να αξιολογώ τα μελλοντικά μου σενάρια;;

Ποιοι είναι οι βασικοί κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, οι στρατηγικές και οι πολιτικές που θα πρέπει να λάβω υπόψη στα σενάριά μου;

Φαση 1: Προετοιμασια Σχεδιασμου

Γ. Ανάλυσητης κατάστασης Κινητικότητας και Ανάπτυξη Σεναρίων

Η εμπειρία δείχνει ότι………….

Έχω αρκετά δεδομένα για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης;

Για να ξέρω τι χρειάζομαι πρέπει να συλλέξω, να καταχωρήσω και να αναλύσω το τι ήδη έχω. Μελέτες πολεοδομικές και κυκλοφοριακές, αναπτυξιακά σχέδια, περιφερειακά και τοπικά σχέδια, ΓΠΣ και ότι άλλο θα μπορεί να αποτελέσει πηγή δεδομένων. Στη συνέχεια αποφασίζω για το τι μου λείπει έτσι ώστε να μπορώ να αποτυπώσω το που βρίσκομαι και να αξιολογήσω τα μέτρα που θα με φτάσουν στον στόχο μου. Η εργασία αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν την προετοιμασία των τευχών για εξωτερικό συνεργάτη ώστε να περιγραφεί με ακρίβεια η απαίτηση του Δήμου για συλλογή δεδομένων και να κοστολογηθεί αντίστοιχα.

Τι μετρήσεις και καταγραφές χρειάζονται για να καταλάβω τα προβλήματα και τις προοπτικές της κινητικότητας στην περιοχή μου;

Η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάσταση στις περισσότερες περιπτώσεις θέλει κατ’ ελάχιστον μια καλή ψηφιακή αποτύπωση του δικτύου της περιοχής μελέτης με πληροφορίες για τις υποδομές του, στοιχεία Π-Π των μετακινήσεων, κυκλοφοριακούς φόρτους και ταχύτητες δικτύου, χρήσεις γης και κοινωνικοοικονομικά δεδομένα, στοιχεία που αφορούν στα υπάρχοντα δίκτυα Δ.Σ. και τη λειτουργία τους και συλλογή απόψεων των χρηστών σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή μέσου.

Φάση 2: Θέσπιση Στόχων

Α. Καθορισμός
Κοινού Οράματος


Ανάπτυξη κοινού οράματος κινητικότητας

Ενημέρωση του κοινού

Σε τι είδους πόλη θέλουμε να ζούμε;

Πως θα θέλαμε η δική μας πόλη να διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες;

Είναι το όραμα για την πόλη μου κάτι που φτιάχνεται ειδικά και μόνο για το ΣΒΑΚ;

Πως θα συνθέσω το όραμα για την πόλη μου;

Μοιράζονται οι πολίτες τα ίδια «θέλω» με τη Δημοτική Αρχή;

Πως μπορώ να επικοινωνήσω το όραμα στους πολίτες;

Φαση 2: Θεσπιση Στοχων

Α. Καθορισμός Κοινού Οράματος

Η εμπειρία δείχνει ότι………….

Είναι το όραμα για την πόλη μου κάτι που φτιάχνεται ειδικά και μόνο για το ΣΒΑΚ;

Όχι φυσικά…Το ΣΒΑΚ έρχεται να εξυπηρετήσει το ήδη υπάρχον όραμα της πόλης όπως αυτό προκύπτει από τα αναπτυξιακά της σχέδια. Το ΣΒΑΚ θα έρθει να σχεδιάσει μέτρα και έργα τα οποία θα προωθήσουν τη βιώσιμη κινητικότητα και συγχρόνως θα βοηθήσουν να κατακτηθούν πιο εύκολα οι αναπτυξιακοί στόχοι της περιοχής μελέτης.

Πως θα συνθέσω το όραμα για την πόλη μου;

Για να μπορέσω να συνθέσω το όραμα για την πόλη μου πρέπει πρώτα να αξιολογήσω την υφιστάμενη κατάσταση, τις τάσεις, το τι θα γίνει αν δεν κάνω τίποτα για να βελτιώσω τα προβλήματα καθώς και τις προτάσεις και τα αναπτυξιακά σχέδια που υπάρχουν. Από την ανάλυση των παραπάνω θα προκύψουν οι βασικές κατευθύνσεις/προτεραιότητες που θα με οδηγήσουν στη διατύπωση του οράματος. Σχετική ανάλυση για την πόλη της Θεσσαλονίκης παρουσιάζεται εδώ.

Φάση 2: Θέσπιση Στόχων

Β. Καθορισμός
Προτεραιοτήτων και
Μετρήσιμων Στόχων


Καθορισμός προτεραιοτήτων κινητικότητας

Ανάπτυξη έξυπνων στόχων

Ποιοι είναι οι στόχοι που θέτω για να εξυπηρετήσω το όραμά μου;

Ποιες είναι οι προτεραιότητες που θέτω για να εξυπηρετήσω τον στόχο μου;

Είναι οι στόχοι μου συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, κατορθωτοί, ρεαλιστικοί και με συγκεκριμένα χρονικά όρια;

Φαση 2: Θεσπιση Στοχων

Β. Καθορισμός Προτεραιοτήτων και Μετρήσιμων Στόχων

Η εμπειρία δείχνει ότι………….

Ποιοι είναι οι στόχοι που θέτω για να εξυπηρετήσω το όραμά μου;

Τα ήδη υπάρχοντα αναπτυξιακά σχέδια και η πολιτική που ακολουθείται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο δίνει σαφείς κατευθύνσεις για τις προτεραιότητες της αστικής ανάπτυξης ενώ το όραμά της για το μέλλον που έχει τεθεί θα καθορίσει και τους στόχους που θέλει να πετύχει. Το στοίχημα εδώ, είναι να συνδεθεί η βιώσιμη κινητικότητα και τα όσα προτείνει με τους ευρύτερους στόχους της περιοχής μελέτης.

Ποιες είναι οι τιμές στόχοι που πρέπει να πετύχω;

Οι στόχοι ανά προτεραιότητα, αρχικά επιλέγονται από μια μεγάλη λίστα σύμφωνα με τις προτεραιότητες και το όραμα που έχουν τεθεί. Οι στόχοι πρέπει να είναι έξυπνοι και μετρήσιμοι με συγκεκριμένη μεθοδολογία. Μετά τον καθορισμό των μέτρων και των παρεμβάσεων στους διάφορους χρονικούς ορίζοντες και βάσει των δεδομένων που φαίνεται να μπορεί η περιοχή μελέτης να συλλέγει σε τακτά χρονικά διαστήματα, θα επιλεχθούν οι στόχοι αυτοί που φαίνεται να επηρεάζονται και μπορούν να υπολογίζονται και να αξιολογούνται συγκριτικά σε κάθε χρονική περίοδο. Μια αρχική λίστα στόχων ανά προτεραιότητα παρουσιάζεται εδώ.

Φάση 2: Θέσπιση Στόχων

Γ. Ανάπτυξη
Αποτελεσματικών
Πακέτων Μέτρων


Καθορισμός των αποτελεσματικότερων μέτρων

Γνώση καλών πρακτικών

Αξιοποίηση χρηματικών πόρων

Χρήση συνεργιών και δημιουργία ολοκληρωμένων πακέτων μέτρων

Πως επιλέγω τα μέτρα που ταιριάζουν στην πόλη μου;

Τι έχουν να προτείνουν οι καλές πρακτικές;

Ποια μέτρα έχουν την καλύτερη σχέση κόστους- αποτελέσματος

Ποιοι φορείς πρέπει να συνεργαστούν για να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα;

Φaση 2: Θeσπιση Στoχων

Γ. Ανάπτυξη Αποτελεσματικών Πακέτων Μέτρων

Η εμπειρία δείχνει ότι………….

Πως επιλέγω τα μέτρα που ταιριάζουν στην πόλη μου;

Η επιλογή των μέτρων έρχεται από την εμπειρία και τις καλές πρακτικές που έχουν να επιδείξουν οι αντίστοιχες πόλεις της Ευρώπης και της Ελλάδας. Τα διάφορα μέτρα θα πρέπει να εξετάζονται ως προς την αποτελεσματικότητά τους στην κάλυψη των στόχων της περιοχής μελέτης αλλά και ως προς τη σχέση κόστους – απόδοσης. Για μια πρώτη αξιολόγηση των μέτρων που ταιριάζουν στα προβλήματα και τους στόχους κάθε περιοχής μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα επιλογής και αξιολόγησης μέτρων βιώσιμης κινητικότητας Konsult που μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τι έχουν να προτείνουν οι καλές πρακτικές;

Υπάρχουν πολλές καλές πρακτικές από μέτρα επιτυχημένα που εφαρμόστηκαν σε διάφορες πόλεις και έδειξαν άμεσα τα αποτελέσματά τους. Ένας εκτενής κατάλογος μέτρων παρουσιάζεται στη σχετική πλατφόρμα του ELTIS.

Ποιοι φορείς πρέπει να συνεργαστούν για να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα;

Ο σχεδιασμός των μέτρων θα πρέπει να γίνει με τη συμμετοχή όλων των φορέων που εμπλέκονται στην υλοποίησή, τους τόσο κατά τη φάση σχεδιασμού όσο και κατά τη φάση λειτουργίας τους. Αυτό θα βοηθήσει στη ρεαλιστική εκτίμηση της απόδοσής, τους δηλαδή στην εκτίμηση του κόστους-οφέλους, στις εναλλακτικές για την εξεύρεση πόρων χρηματοδότησης, στα πιθανά προβλήματα συντήρησης, στην αποδοχή που αναμένεται να έχουν από το κοινό και στις δράσεις που θα διευκολύνουν την υιοθέτησή τους.

Φάση 3: Ανάπτυξη Σχεδίου

Α. Καθορισμός
Ευθυνών &
καταμερισμός
Χρηματοδότησης


Ανάθεση ευθυνών και πόρων

Προετοιμασία δράσης και προϋπολογισμού

Με τι σειρά αναπτύσσω τα μέτρα μου;

Ποιος θα αναλάβει την ανάπτυξη κάθε μέτρου;

Που μπορώ να βρω χρηματοδότηση για τα μέτρα μου;

Σε τι χρονικό ορίζοντα μπορώ να υλοποιήσω το σχέδιό μου;

Φάση 3: Ανάπτυξη Σχεδίου

Β. Ενσωμάτωση
Επίβλεψης &
Αξιολόγησης


Ανάπτυξη μεθοδολογίας επίβλεψης και αξιολόγησης

Με ποια μεθοδολογία θα επιβλέπω το Σχέδιό μου και θα αξιολογώ/πιστοποιώ την πορεία του;

Κάθε πότε πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση αυτή;

Ποιους δείκτες θα χρησιμοποιήσω για την αξιολόγηση;

Φάση 3: Ανάπτυξη Σχεδίου

Γ. Υιοθέτηση ΣΒΑΚ


Έλεγχος της ποιότητας του Σχεδίου

Υιοθέτηση του Σχεδίου

Κυριότητα Σχεδίου

Πως και ποιος μπορεί να ελέγξει την ποιότητα του Σχεδίου μου;

Με ποιες διαδικασίες μπορώ να δεσμεύσω την υιοθέτηση και την εξυπηρέτηση του Σχεδίου;

Ποιος έχει την κυριότητα του Σχεδίου, τι μπορεί να κάνει ο Δήμος και τι όχι, με τι βοήθεια πρέπει να προχωρήσει;

Φάση 4: Εφαρμογή Σχεδίου

Α. Διασφάλιση
Σωστής
Διαχείρισης κaι
Επικοινωνίας του
ΣΒΑΚ


Εφαρμογή Σχεδίου διαχείρισης

Ενημέρωση και διασφάλιση ενεργούς εμπλοκής πολιτών

Έλεγχος επίτευξης των στόχων

Ποιο είναι το διαχειριστικό πλάνο του Σχεδίου μου; Ποιους περιλαμβάνει και με τι ρόλους;

Ποιους κινδύνους μπορεί να αντιμετωπίσω και με ποιους τρόπους θα τους ξεπεράσω;

Ποιο είναι το τελικό πλάνο υλοποίησης και με τι εκθέσεις αναφέρω την πρόοδο του;

Φάση 4: Εφαρμογή Σχεδίου

Β. Ανάλυση
της Κατάστασης
Κινητικότητας και
Ανάπτυξη
Σεναρίων


Διαρκής ενημέρωση του Σχεδίου

Εξέταση πορείας των στόχων βάση επιτυχιών και αποτυχιών

Επαναπροσδιορισμός νέων προκλήσεων που θα αφορούν στην εξέλιξη του υπάρχοντος ΣΒΑΚ

Πως παρακολουθώ την εξέλιξη του Σχεδίου;

Μπορώ να αλλάξω μέτρα όταν δω ότι δεν επιτυγχάνω τους στόχους μου και με ποια διαδικασία;

Είναι το όραμα στατικό και κάθε πότε μπορώ να το επαναπροσδιορίσω;

Πως επικοινωνώ τις επιτυχίες και αποτυχίες του Σχεδίου μου με τους άλλους Δήμους;

Για περισσότερες πληροφορίεςΕπικοινωνία: svak@certh.gr


Δρ. Γεωργία Αϋφαντοπούλου

Διευθύντρια Ερευνών Ι.ΜΕΤ.

Δρ. Μαρία Μορφουλάκη

Ειδική Λειτουργική Επιστήμονας Α’

Κορνηλία – Μαρία Κοτούλα

Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΜΕΤ
Δημιουργία/συντήρηση ιστοσελίδας

Βαρθολομαίος-Μιχάλης Γ. Βασιλαντωνάκης
Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΜΕΤ

Copyright © 2018 by CERTH/HIT
developed by Bartholomew-Michael G. Vassilantonakis