Πολιτεία - Φορείς στο ΣΒΑΚ

Η στηριξη των ΣΒΑΚ από την πολιτεία και τους Φορείς…


Περισσότερα
Κεντρικές πρωτοβουλίες για τα ΣΒΑΚ

2016

 • Για τη διευκόλυνση υλοποίησης των ΣΒΑΚ στην Ελλάδα συστάθηκε διυπουργική επιτροπή με στόχο τη δημιουργία πλαισίου προδιαγραφών για τα ΣΒΑΚ. Στην επιτροπή συμμετείχαν τα Υπουργεία Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Εσωτερικών, το ΙΜΕΤ, ο ΣΕΣ και η ΚΕΔΕ.
 • Την ίδια χρονιά το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί 162 Δήμους για την ανάπτυξη των ΣΒΑΚ τους.

2017

 • Το Υπουργείο Μεταφορών σε αναδιάρθρωση του οργανογράμματος του, προχωράει στη Σύσταση διοικητικής δομής για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα.

2017-2018

 • Οργανώνονται πολλές δράσεις ενημέρωσης σε υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και στελέχη των ΟΤΑ και των περιφερειών από το ΥΜΕ, το ΕΚΔΔΑ, το ΙΜΕΤ, τον ΣΕΣ και άλλους φορείς

Η Διυπουργική επιτροπή ΣΒΑΚ

 • Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • Υπουργείο Εσωτερικών
 • Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών
 • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων
 • Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας

Το εθνικό πλαίσιο προδιαγραφών για τα ΣΒΑΚ

Η επιτροπή ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Σεπτέμβριο του 2016 και ολοκλήρωσε το πλαίσιο προδιαγραφών τον Ιούνιο του 2017. Το πλαίσιο αυτό όριζε με ακρίβεια:

 • Τους αρμόδιους Φορείς εκπόνησης ΣΒΑΚ
 • Τις εναλλακτικές για τον καθορισμό περιοχής παρέμβασης
 • Τα βασικά στάδια ανάπτυξης ΣΒΑΚ (σε ακολουθία με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές με συνένωση κάποιων βημάτων)
 • Τα ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία για την ανάπτυξή τους

Ο Φορέας που θα αναλάβει την εκπόνηση του ΣΒΑΚ (Δήμος, Συνένωση Δήμων ή Περιφέρεια θα είναι και υπεύθυνος για τις αναλυτικές προδιαγραφές εκπόνησής τους).

Η χρηματοδότηση των ΣΒΑΚ από το Πράσινο Ταμείο…

Το Πράσινο Ταμείο κατανοώντας την αναγκαιότητα ανάπτυξης ΣΒΑΚ στα αστικά κέντρα της χώρας, χρηματοδοτεί με απόφασή του 162 Δήμους.

Η επιλογή των Δήμων καθώς και το ποσό χρηματοδότησής τους καθορίστηκαν σε συνεργασία του Πράσινου Ταμείου με το ΙΜΕΤ και στηρίχτηκαν στα παρακάτω κριτήρια:

 • Πληθυσμός αστικής περιοχής
 • Τουριστική ανάπτυξη και εποχικότητα
 • Ύπαρξη ωριμότητας για δημιουργία ΣΒΑΚ
 • Υφιστάμενα δεδομένα και μελέτες.
 • Ανάγκη για εξωτερική υποστήριξη στην εκπόνηση ΣΒΑΚ.

Με δεδομένο ότι η επίσημη έκδοση του πλαισίου προδιαγραφών είναι ακόμα σε εκκρεμότητα, τον Νοέμβριο του 2017 το ΔΣ του Πράσινου Ταμείου, ανακοίνωσε στους Δήμους ότι μπορούν να προχωρήσουν στις διαδικασίες εκπόνησης των ΣΒΑΚ, σύμφωνα με τις υφιστάμενες ευρωπαϊκές κατευθύνσεις των ELTIS.

Δημιουργία διοικητικής δομής ΒΑΚ στο Υπουργείο Μεταφορών….

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Μεταφορών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 1. Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Μεταφορών.
 2. Τμήμα Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
 3. Τμήμα Εναέριων Μεταφορών.
 4. Τμήμα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας περιλαμβάνονται:

 1. Η υποστήριξη, μέσω οδηγιών, επιμορφωτικών προγραμμάτων κ.α. σε φορείς που αναπτύσσουν ή υλοποιούν σχέδια και δράσεις βιώσιμης αστικής κινητικότητας.
 2. Η εποπτεία της διαδικασίας ανάπτυξης Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και η παρακολούθηση/αξιολόγηση της υλοποίησής τους.

Για περισσότερες πληροφορίεςΕπικοινωνία: svak@certh.gr


Δρ. Γεωργία Αϋφαντοπούλου

Διευθύντρια Ερευνών Ι.ΜΕΤ.

Δρ. Μαρία Μορφουλάκη

Ειδική Λειτουργική Επιστήμονας Α’

Κορνηλία – Μαρία Κοτούλα

Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΜΕΤ
Δημιουργία/συντήρηση ιστοσελίδας

Βαρθολομαίος-Μιχάλης Γ. Βασιλαντωνάκης
Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΜΕΤ

Copyright © 2018 by CERTH/HIT
developed by Bartholomew-Michael G. Vassilantonakis